Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  -ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก

 

   พันธกิจ
 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน
  2. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  3. บริหารจัดการระบบนิเวศก์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุกๆ ด้าน
  5. บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และทันสมัย

 

   เป้าประสงค์
  -ยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ สร้างเสริมนวัตกรรมเกษตร สู่เศรษฐกิจ BCG. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  -

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 23,822