Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นางเอกอนงค์ บัวมาศ

นางเอกอนงค์ บัวมาศ
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์

นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสิริพร จงรักษ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 

นายสมนึก เวชไธสง

นายสมนึก เวชไธสง
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางนงเยาว์ ศิริธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอุดมพร บุญทา
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวชุติมา แหวนเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวชลธิชา ประเสริฐดี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

 นายเมตตา กรุณา

นายกัมปนาท ปุ่นอภิรัตน์
     เจ้าหน้าที่ประจำจุดแรกรับ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุธาสินี เหมือนสีภี
เจ้าหน้าที่ดัชนีฯ อ.พนัสนิคม

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวผกามาศ จงวุฒิคุณ
เจ้าหน้าที่ดัชนีฯ อ.เมือง

 นายเมตตา กรุณา

นายประสิทธิ์ กิจอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์ ส.3

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววันเพ็ญ ระวังการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางพิกุล พานิช
พนักงานทำความสะอาด

 

 
 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นายแสนยากร แก่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนภสวรรณ พึ่มชัย
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวณัฐณิชา ปิ่นแก้ว
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายเมตตา กรุณา

นายวิทวัส เจริญชัย 
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
 

 นายเมตตา กรุณา

นายปิยะพงษ์ พิริยะสกุลบัณฑิต
นักวิชาการพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นายจารุกิตติ์ ขวัญเรือง
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวฐานะมาศ
พนักงานทำความสะอาด

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นายเมตตา กรุณา

นางพัฒน์นรีจันทรสุคนธ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววัลยา ปาลิยะสิทธิ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปุณยภา บุญทนาวงค์
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นายณัฐวุฒิ สวัสดีมงคล
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอัยวริน บุนนาค
เจ้าหน้าที่ Salesman จังหวัด

 

 

 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นายกฤษณ์ ชัยสุภา
หัวหน้าทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวสาวิตรี โยลัย
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุนทรีย์ วรังษี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นายธนกร สุขเกษม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นายธีระยุทธ สุวรรณรงค์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางลำพอง แย้มสรวล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นายคณิช แย้มวิเชียร
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นายไกรลักษณ์ เพชรัตนกูล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวมัลลิภา มอชัยสงค์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวยุพา หอมละออ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

 นายเมตตา กรุณา

นายถาวร พุฒหอม
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

 นายเมตตา กรุณา

ว่าที่ ร.ต.หญิงอิสิปรียา พาระแพง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นายเมตตา กรุณา

นางลภัสกร นนสุราช
นักวิชาการพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนงลักษณ์ ศรีพงษ์พันธุ์
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวราตรี ดอกพิกุล
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวดารณี เนียมถนอม
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอัญชลี ปรีเปรม
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวฐิติมา การะเกษ
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววาสนา ตาสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางเพ็ญประภา ธรรมดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวชุณหกาญจน์ อินทร์ปรุง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรัชดาภรณ์ ทองสนธิ
ลูกจ้างเงินกองทุนค่าปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสิรินันท์ กาญจนเกตุ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววนิดา โอริส
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวศศิกานต์ แสงหิรัญ
ลูกจ้างเงินกองทุนค่าปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 นายเมตตา กรุณา

นายวัลลภ อ่วบเอิบ
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสายทอง ประพฤติชอบ
พนักงานทำความสะอาด

 นายเมตตา กรุณา

นายณัฏฐ์เนศ อังควราอัคริมา
พนักงานขับรถยนต์

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 23,814