Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับลองกอง ในกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลุกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566
watermark

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายแสนยากร แก่นแก้ว รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับลองกอง ในกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลุกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิต (ลองกอง) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ถูกต้องตามหนังสือรับรองการกระจายผลไม้ (ลองกอง) โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้บริโภคในตลาดบึงวรกิต อำเภอศรีราชาเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกระจายผลผลิตได้ปริมาณ 3,400 กิโลกรัม มูลค่ารวม 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 23,372