Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับลองกอง ในกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี2566
watermark

 

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับลองกอง ในกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี2566 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2566 เพื่อบบเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิต (ลองกอง) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการตรวจปรากฎว่า ชนิด ปริมาณ คุณภาพถูกต้องตามหนังสือรับรองการกระจายผลไม้ (ลองกอง) โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้บริโภคในบริเวณตลาดบึงวรกิต อำเภอศรีราชาเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถเชื่องโยงกระจายผลผลิตได้ปริมาณ 2,880 กิโลกรัม มูลค่ารวม 43,200 บาท (สี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 23,394